گواهینامه های اخذ شده

2007 : OHSAS 18001 استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای

2014 : ISO 10002 استاندارد رسیدگی به شکایات مشتری

2012 : ISO 10004 استاندارد رضایت مشتری

HSE-MS : استاندارد ایمنی بهداشت و محیط زیست

IMS: استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه

2015 : ISO 14001 استاندارد مدیریت محیط زیست

2010 :ISO 29001 استاندارد تخصصی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

2015 : ISO 9001 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت